Piątek, 24 stycznia 2020 Imieniny: Felicji, Roberta, Rafała
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą Proxima z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 21 dni od ogłoszenia, na adres: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn

Elżbieta Plucińska

Bartosz Bałdyga

Jacek Szubiakowski

Likwidatorzy

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych  w Olsztynie informuje, że  w dniu 19 listopada 2019r. Uchwałą nr 71/2019, Zarząd PFRON zatwierdził procedury realizacji kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020r.”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Prezydent Olsztyna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Olsztyna, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

w 2020 roku.

  1. Zasady naboru określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 72 z dnia 18.02.2019r.,
    w sprawie trybu wyboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  1. Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy złożyć do dnia
    20.12.2019r., za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna z nr 72 z dnia 18.02.2019r. w sprawie trybu wyboru kandydatów
    na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, wraz z podpisanym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

będącym załącznikiem nr  3 wyżej wymienionego Zarządzenia.   

Zarządzenie o naborze

Regulamin naboru

Klauzula informacyjna

Formularz

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin