Piątek, 10 kwietnia 2020 Imieniny: Michała, Małgorzaty, Henryka
A+ A+ A+

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Prezydenta Olsztyna działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) Rada składa się z 12 członków, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 radnych Rady Miasta Olsztyna i 3 przedstawicieli Prezydenta Olsztyna.Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Olsztyna a kadencja Rady trwa 2 lata. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do zadań Rady należy w szczególności:

    1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
    2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracyorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
    3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
   4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
   5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin