Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny: Marty, Henryka, Mariusza
A+ A+ A+

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców miasta Olsztyn.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie:

- Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) - 350.000,

- Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych - 150.000,

- Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych - 400.000,

- Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna - 100.000.

Pobierz ogłoszenie

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie upowszechniania nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w wysokości 400.000,- zł. Planowana kwota na realizację zadania może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyn uchwały budżetowej na 2009 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 19 stycznia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Upowszechnianie nawyku - aktywność ruchowa - pobierz całe Ogłoszenie

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie doskonalenia umiejętności i kształtowania sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyn środki finansowe w wysokości 1.000.000,- zł. Planowana kwota na realizację zadania może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyn uchwały budżetowej na 2009 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 19 stycznia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Ogłoszenie: doskonalenie - sprawność fizyczna - pobierz całe Ogłoszenie

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin