Piątek, 5 czerwca 2020 Imieniny: Bonifacego, Igora, Walerii
A+ A+ A+
Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
Podstawa prawna: art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
Organ rejestrowy: Prezydent Miasta Olsztyn
Komórka odpowiedzialna: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Knosały 3/5 pok. 107, 108 budynek B p. I
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie wpisu Stowarzyszenia do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
2. Załączniki:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z uchwałami w sprawie:
<a. utworzenia stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej,
b. przyjęcia statutu,
c. wyboru Komitetu Założycielskiego/organów statutowych,
2) lista członków założycieli, w liczbie nie mniejszej niż 15 osób, zawierająca:
a. imiona i nazwiska,
b. daty i miejsca urodzenia,
c. adresy zamieszkania,
d. własnoręczne podopisy
3) statut w jednym egzemplarzu,
4) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej 5) oświadczenie o posiadanym prawie do lokalu obciążonego obowiązkami siedziby stowarzyszenia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Tryb załatwienia: czynność materialno-techniczna. Odmowa wpisu w formie decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zaświadczenie o kształcie wpisu podmiotu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł można dokonać bezgotówkowo na rachunek:

Bank Pekao S.A., I Oddział w Olsztynie
Urząd Miasta Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
Nr rachunku : 36 12401590 1111 0010 1634 3389

gotówkowo w kasach UM Olsztyn :

Ratusz Plac Jana Pawła II 1 – kasa nr 1,2,3
pn. 8.00 – 17.30, wt - pt. 7.30 – 15.30 lub
ul. Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji)
pn. 8.00–15.30, wt – pt. 7.30 – 15.30 Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nieprowadzące Działalności Gospodarczej - pobierz plik wraz z formularzem wniosku o wpis i o wydanie zaświadczenia

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin