Niedziela, 1 października 2023 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
A+ A+ A+

OGŁOSZENIE NR 1/2023
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Olsztynie

Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz § 9
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

1. Działające na terenie Miasta Olsztyna organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu
terytorialnego mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Olsztynie.

2. Zgłoszenie powinno zawierać naz podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
i numer telefonu kandydata, a także uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Olsztyna przy ul. Knosały 3, pokój nr 15, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na:

1) zgłoszenie kandydatury i powołanie w skład Rady,

2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celu powołania członków Rady.

4. Powołany członek Rady zostanie poinformowany pisemnie.

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin