Piątek, 5 czerwca 2020 Imieniny: Bonifacego, Igora, Walerii
A+ A+ A+

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Olszztyna z dnia 3 września 2019 r., w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
Na podstawie art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), informuję o możliwości zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.


1. Działające na terenie miasta Olsztyna organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata, a także uzasadnienie zgłoszenia kandydata.
3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna przy ulicy Knosały 3 pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na:
1) zgłoszenie kandydatury i powołanie w skład Rady,
2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm. ) w celu powołania członków Rady.
4. Powołany członek Rady zostanie poinformowany pisemnie.
PREZYDENT OLSZTYNA Piotr Grzymowicz
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Poz. 4478

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin