Środa, 16 stycznia 2019 Imieniny: Marcelego, Walerii, Włodzimierza
A+ A+ A+

REGULAMIN KONKURSU

na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna” - NIOP

 1. Konkurs organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
 2. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę w wysokości 7 tysięcy zł.
 3. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.
 4. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarzą­do­wych miasta Olsztyna, skierowane na rzecz pożytku publicz­ne­go.
 5. Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu.
 6. Zgłoszeń inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.
 7. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniej­szego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. T. Szewczenki 1, byłe koszary wojskowe) w terminie do 19 listopada 2018 roku do godziny 15.00 – decyduje termin wpływu.
 8. W ramach Konkursu mogą być przyznane nagrody finansowe i honorowe (wyróżnienia).
 9. Nagrodę finansową może otrzymać organizacja, która została laureatem konkursu. Nagroda przeznaczona jest na działalność statutową organizacji.
 10. Kapituła może nie przyznać nagrody finansowej, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw (projektów) nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody.
 1. 11.  Ocena inicjatyw (projektów) organizacji przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria:
 2. a)       społeczne znaczenie;
 3. b)       wpływ na rozwój i konkurencyjność m. Olsztyna;
 4. c)       umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organi­zację z różnych źródeł oraz efektywność i przejrzystość ich wykorzystywania;
 5. d)       umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu;
 6. e)       innowacyjność;
 7. f)        stabilność;
 8. g)       stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych;
 9. h)       umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu.
 10. 12.  Członkami/członkiniami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego/Przewodniczącą. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród oraz laureatów poprzednich edycji.
 1. Z pracy Kapituły wyłączone zostają osoby bezpośrednio związane ze zgłoszonymi inicjatywami.
 2. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego/ Przewodniczącą Kapituły.
 3. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący/ Przewodniczącą.
 4. Obsługę organizacyjną Kapituły oraz miejsce składania wniosków zapewnia sekretariat Rady.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
 6. Regulamin Konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych oraz jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w sekretariacie ROPMO ul. T. Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50),

na stronie www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna odbędzie się 24 listopada 2018 r.
w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” ul. Knosały 3B

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO KonkursU

 

Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych MIASTA OLSZTYNA „NIOP”

Uwaga – do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy już zrealizowane przez organizację

INFORMACJE O ORGANIZACJI

 1. Nazwa i siedziba organizacji
 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej, strona www)
 3. Liczba członków organizacji
 4. Data rejestracji, nr KRS
 5. Skład osobowy władz
 6. Liczba pracowników zatrudnionych na stałe, wolontariuszy
 7. Cele statutowe organizacji
 8. Główne osiągnięcia
 9. Roczny budżet z ostatniego roku budżetowego

INFORMACJE O INICJATYWIE

 1. Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs i okres jej funkcjonowania
 2. Prezentacja autora lub autorów inicjatywy
 3. Znaczenie inicjatywy dla swojej społeczności (proszę uzasadnić)
 4. Partnerzy i wolontariusze biorący udział w realizacji inicjatywy
 5. Łączna kwota środków finansowych zaangażowanych w realizację inicjatywy 

Ponadto do wniosku proszę dołączyć:

 1. 1.      obligatoryjnie
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
 • Rekomendacje osób, organizacji i instytucji dotyczące inicjatywy
 • Materiały ilustrujące inicjatywę
 1. 2.      dodatkowo
 • Materiały promocyjne organizacji
 • Inne materiały

Uwaga: Wniosek musi być podpisany  przez osoby upoważnione statutowo do reprezentowania organizacji.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul.T. Szewczenki 1, była Jagiellońska 50) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ul. Knosały 3/5 bud. B pok.107,108) do godziny 15.00 – liczy się data wpływu formularza.

informacje również na stronie www.ocop.olsztyn.pl i www.ngo.olsztyn.eu

Rozstrzygnięcie nastąpi na Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn
w dniu
 24 listopada 2018 r. w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” ul. Knosały 3B

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin