Piątek, 20 października 2017 Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2017

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w zakresie realizacji: usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Olsztyna.

Prezydent Olsztyna
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:
1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1811) zwana dalej Ustawą,
2. Uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020, zwana dalej Uchwała

II. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na realizację z zakresu:
1. Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna.
2. Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna.

ZARZĄDZENIE NR 217 PREZYDENTA OLSZTYNA
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna, którym Miasto Olsztyn ma obowiązek zapewnić taką możliwość”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do Uchwały Nr XX/263/16 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2016 r. poz. 1372).

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zm.).

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenia jego treści:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 oraz ul. Knosały 3/5, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowego serwisu Urzędu Miasta Olsztyn www.olsztyn.eu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin