Piątek, 24 lutego 2017 Imieniny: Marka, Józefy, Macieja
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych pn.:

  1. Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych.
  2. Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr).
  3. Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych.
  4. Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna.                                      

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 16 marca 2017 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie www.witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy "WITKAC" podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ul. Knosały 3/5 bud.A, 10-015 w Olsztynie (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017 r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna pod nazwą: „Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji „Olsztyn. Aktywnie!”.

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie

Startuje kolejna, czwarta, edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Nabór wniosków zgłoszeniowych do tego konkursu trwa do 31 marca 2017 r.

Wnioski mogą składać kola i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przysyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem internetowym:

http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-janiny-wengris

Dodatkowej informacje pod tel. 89/512 54 40

W dniu 02.02.2017 r. Prezydent Olsztyna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu "Przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych". W załączeniu wykaz złożonych ofert wraz z przyznanym dofinansowaniem.

 

Rozstrzygnięcie "Przez ruch po zdrowie 2017"

 

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin