Sobota, 24 lutego 2018 Imieniny: Marka, Józefy, Macieja
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w zakresie realizacji: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Olsztyna.

 

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2017

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie w zakresie realizacji: usług opiekuńczych dla uprawnionych mieszkańców Olsztyna.

Prezydent Olsztyna
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:
1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1811) zwana dalej Ustawą,
2. Uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020, zwana dalej Uchwała

II. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na realizację z zakresu:
1. Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna.
2. Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin