Piątek, 20 października 2017 Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
A+ A+ A+

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, w miesiącu październiku br. przewidziane jest rozpoczęcie naboru w konkursie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.
W ramach konkursu przewiduje się następujące typy projektów:

  • - Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny),

  • - Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Beneficjentami w konkursie mogą być jednostki organizacyjne JST, jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym, jednostki wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej.

Szczegóły dotyczące podziałania dostępne są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11, dostępnym na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

7 lipca br. w ramach jubileuszowej, 10. edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski”, organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż, swoją krew dla pacjentów okręgowych szpitali będą mogli oddać mieszkańcy Olsztyna.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informuję, że uwagi do załączonej oferty można składać do dnia 12 lipca 2017r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta Fundacji Rak Prostaty - pobierz.

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:
 
  • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
  • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
 
W roku 2017 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu:
 
  • Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej. 
  • Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu upływającego od momentu wykrycia zakażenia do rozpoczęcia terapii. 
  • Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych przez kobiety w ciąży. 
  • Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające komunikację bezpośrednią.
 
Zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 20 000 PLN na realizację pomysłów.
 

Obowiązujący w tym roku regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin